Algemene Voorwaarden VAEVS

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden geldt:

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand sluit met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Vaste overeenkomst: een overeenkomst op afstand voor een reeks van goederen en/of diensten, waarbij de leverings- en/of prestatieverplichting over een bepaalde periode is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: ieder medium waarmee de consument of ondernemer informatie die aan hem persoonlijk is gericht, kan opslaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: het recht van de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij voor het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, tot aan het sluiten van de overeenkomst;

Techniek voor communicatie op afstand: een medium dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

VAEVS

E-mailadres: contact@vaevs.nl
KvK-nummer: 78302854
Paxtonstraat 3 N UNIT A9719 8013RP Zwolle
BTW-nummer: NL003316412B41

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van lid 2 en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op een manier die hem in staat stelt deze op een eenvoudige manier op te slaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn lid 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij strijdige Algemene Voorwaarden te allen tijde beroepen op de voor hem geldende bepaling die voor hem het gunstigst is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de rest van de overeenkomst en deze voorwaarden van kracht en zal de betreffende bepaling onverwijld vervangen worden door een bepaling die overeenkomt met de oorspronkelijke geest en doel komen zoveel mogelijk overeen.

Zaken die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld zijn, dienen te worden beoordeeld “naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden.

Elke onduidelijkheid over de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden moet worden geïnterpreteerd in de “geest” van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een realistische weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn slechts bedoeld als richtlijn en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De afbeeldingen van de producten zijn realistische weergaven van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat informatie zodat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit omvat met name:

de prijs inclusief belastingen;

eventuele verzendkosten;

hoe de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

de toepasselijkheid van het herroepingsrecht of de mededeling dat het herroepingsrecht niet van toepassing is;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

het bedrag van de kosten voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief van het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na het sluiten ervan wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze deze voor de consument toegankelijk zal zijn;

hoe de consument de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien nodig corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten;

de eventuele andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft gebonden en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; En

de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoorten.

Artikel 5 – Het Contract

De overeenkomst komt, met inachtneming van lid 4, tot stand zodra de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige internetomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen.

De ondernemer kan zich – binnen de kaders van de wettelijke bepalingen – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of alle feiten en omstandigheden bekend zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden voor de uitvoering te stellen.

De ondernemer zal aan de consument de volgende informatie over het product of de dienst, schriftelijk of op een manier die het voor de consument mogelijk maakt deze informatie op een eenvoudige manier op te slaan en op te vragen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

A. het adres van het vestigingsadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke indicatie dat het herroepingsrecht is uitgesloten;

C. informatie over

Garanties en bestaande after-sales services;

D. de gegevens die zijn verstrekt overeenkomstig artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Bij een overeenkomst van onbepaalde duur is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 14 dagen. De herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument genoemde en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen bepalen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke en passende instructies.

Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer mede te delen. De consument dient hiervan melding te maken door middel van een schriftelijk bericht/e-mail. Nadat de consument heeft verklaard gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggezonden, bijvoorbeeld door het overleggen van een bewijs van verzending.

Indien de klant de in lid 2 en 3 genoemde termijnen laat verstrijken zonder gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, komt de koop tot stand.

Artikel 7 – Kosten bij annulering

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het terugzenden van de producten voor rekening van de consument.

Indien de consument al betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hiervoor is dat het product reeds ontvangen is van de webwinkelier of dat er een volledig retourbewijs kan worden overlegd.

Artikel 8 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de in lid 2 en 3 omschreven producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, maar uiterlijk voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

A. die zijn vervaardigd overeenkomstig specificaties van de consument;

B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
C. die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

D. die snel bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs fluctueert op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f voor individuele kranten en tijdschriften;

G. voor geluids- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

H. voor hygiëneproducten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

A. die moeten worden verstrekt in verband met logies, vervoer, restaurant of vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode;

B. als de levering met uitdrukkelijke toestemming van de consument is begonnen vóór het einde van de herroepingstermijn;

C. met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij het gaat om prijsverhogingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van lid 1 kan de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze prijsschommelingen en het feit dat eventueel genoemde prijzen indicatief zijn, worden bij het aanbod aangegeven.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij gebaseerd zijn op wettelijke bepalingen of voorschriften.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer hiermee akkoord is gegaan en:

A. ze zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen of voorschriften; of

B. de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van de producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de eisen die de overeenkomst stelt, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen aan kwaliteit en/of bruikbaarheid en de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. wordt afgesloten. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor andere dan normale doeleinden.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat geretourneerd te worden.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen over het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien: De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onoordeelkundig zijn behandeld of in strijd zijn behandeld met de instructies van de ondernemer en/of de verpakking;

De gebreken zijn geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het accepteren en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als afleverlocatie geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft opgegeven.

Het Bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met een redelijke spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien er vertraging optreedt bij de bezorging, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en indien nodig schadevergoeding te eisen.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal het bedrijf het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Wanneer vervangende producten worden geleverd, zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden aangegeven. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Het bedrijf draagt ​​de kosten van een eventuele retourzending.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het bedrijf tot bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en bij het bedrijf bekende gemachtigde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Vaste contracten: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor een bepaalde duur is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de overeengekomen duur opzeggen, met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste dan een maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten gebruiken:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

deze tenminste op dezelfde wijze beëindigen als hij deze heeft gesloten;

Opzeggen kan altijd met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft gesteld.

vernieuwing

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en gericht is op het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de looptijd aanvaardt. verlenging kan eindigen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden. , als de overeenkomst strekt tot het geregeld bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, maar minder dan één keer per maand.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na het verstrijken van de proef- of kennismakingsperiode.

Tijdsduur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn bedoeld in artikel 6 lid 1. Bij een dienstenovereenkomst gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Bij niet tijdige betaling door de consument behoudt de ondernemer zich, behoudens wettelijke beperkingen, het recht voor om de vooraf aan de consument medegedeelde redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtensysteem

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na constatering van de gebreken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat zich leent voor geschillenbeslechting.

Een klacht heeft geen opschortende werking voor de verplichtingen van de ondernemer, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar eigen inzicht de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als de consument woonachtig is in het buitenland.